Leadership Training

NCR – South Presbytery will conduct an Elders and Deacons training.

WHEN:        January 11, 2009

TIME:          3:00 PM to 7:00 PM

WHERE:    GRACE PRESBYTERIAN CHURCH

CONTACT PERSON:   Rev. Alexander Landeza   09285051420

Scroll to top

tạp chí gia đình tạp chí mẹ và bé tư vấn xây nhà